Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities

1.1 Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

1.2 Wederpartij: de Partij die deze Overeenkomst aangaat.
De Wederpartij kan zowel een Consument als een Bedrijf zijn.

1.3 Bedrijf: het Bedrijf dat de Overeenkomst aangaat met als doel natuurlijke personen deel te laten nemen aan de trainingen van Mind5 Training B.V.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst aangaat met als doel deel te nemen aan de trainingen van Mind5 Training B.V..

1.5 Mind5 Training B.V.: Mind5 Training B.V. gevestigd in (5215 MK) Den Bosch, Het Sterrenbeeld 25, onder Kamer van Koophandelnummer: 63942658, een onderneming die fysieke en mentale training geeft op het gebied van persoonlijk leiderschap.

1.6 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Mind5 Training B.V. en de Wederpartij, aangaande de trainingen en diensten van Mind5 Training B.V., inclusief elke correspondentie waarin beide Partijen in overeenstemming afwijken van de Voorwaarden.

1.7 Trainingsdatum: de datum waarop de training, work out, workshop of coaching sessie van Mind5 Training B.V. wordt gegeven.

1.8 Partijen: Mind5 Training B.V. en de Wederpartij.

1.9 Schrijven: post of e-mail.

1.10 Schriftelijk: post of e-mail.

1.11 Website: https://www.Mind5training.com en/of https://www.Mind5training.nl, de websites van Mind5 Training B.V..

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden gelden voor alle Overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is ongeldig, tenzij schriftelijk bevestigd door Mind5 Training B.V..

2.2 Alle afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, indien schriftelijk overeengekomen.

2.3 Mind5 Training B.V. is niet gebonden aan voorwaarden, indien de Wederpartij redelijkerwijze kon vermoeden dat deze gedeeltelijk of in zijn geheel een fout of vergissing bevat.

2.4 Indien er onduidelijkheid ontstaat over de interpretatie van één of meer paragrafen van de Voorwaarden, wordt verwezen naar de
correspondentie tussen beide Partijen. In geval van discrepantie tussen de Voorwaarden en de Overeenkomst, geldt de Overeenkomst als eerst.

2.5 Wanneer Mind5 Training B.V. zich niet strikt houdt aan de bepalingen in de Voorwaarden, geldt niet dat de bepalingen in de Voorwaarden niet van toepassing zijn of Mind5 Training B.V. op enige wijze zich in de toekomst wel op strikte wijze de bepalingen in de Voorwaarden hanteert.

2.6 Mind5 Training B.V. is te alle tijden gerechtigd om de Voorwaarden aan te passen. Deze aanpassingen treden in werking binnen redelijke termijn, nadat ze bekend zijn gemaakt.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes van Mind5 Training B.V. zijn vrijblijvend, tenzij ze voorzien zijn van een geldigheidstermijn waarbinnen de offerte geldig is. Wanneer een aanbod vrijblijvend is, heeft Mind5 Training B.V. het recht om binnen vijf dagen na acceptatie het aanbod in te trekken.

3.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere kosten, zoals reiskosten, verzendingen, administratie kosten en rekeningen van Wederpartijen, tenzij anders bepaald. Indien de Wederpartij een natuurlijke persoon is, dan gelden de prijzen inclusief BTW.

3.3 Wanneer de offerte gebaseerd is op informatie die door de Wederpartij is verstrekt en deze foutief of onvolledig blijkt te zijn, dan is Mind5 Training B.V. te allen tijde gerechtigd om de prijs te wijzigen.

3.4 Offertes en prijzen gelden niet automatisch bij terugkerende aankopen.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Indien de Wederpartij een Bedrijf is, dan is de Overeenkomst tot stand gekomen op het moment dat de Wederpartij de offerte (digitaal) heeft ondertekend.

4.2 Indien de Wederpartij een Bedrijf is dat de Overeenkomst is aangegaan om (een) medewerker(-s) deel te laten nemen aan online trainingen van Mind5 Training B.V. dan geldt dat de medewerker(-s) pas toegang krijgen tot de online training(-en) op het moment dat Mind5 Training B.V. de betreffende betaling van de Wederpartij heeft ontvangen.

4.3 Indien de Wederpartij een Consument betreft, dan is de Overeenkomst tot stand gekomen wanneer de Wederpartij online het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld en verstuurd of indien anderszins blijkt van overeenstemming tussen Partijen over het tot stand brengen van de Overeenkomst.

Deelname aan een training of coaching sessie is alleen gegarandeerd indien de Wederpartij betaald heeft en Mind5 Training B.V. deze betaling ontvangen heeft.

4.4 Mind5 Training B.V. is slechts gebonden aan mondelinge Overeenkomsten, nadat Mind5 Training B.V. deze schriftelijk bevestigd heeft aan de Wederpartij.

4.5 De Overeenkomst voor de online trainingen van Mind5 Training B.V. geeft één jaar online toegang tot de online trainingen. Na één jaar kan met de verstrekte inloggegevens geen toegang meer worden verkregen tot de online trainingen en heeft Mind5 Training B.V. geen verplichtingen meer jegens de Wederpartij.

Artikel 5. Verplichtingen van de Wederpartij

5.1 De Wederpartij is verplicht om alle benodigde gegevens, zoals gevraagd door Mind5 Training B.V., tijdig en correct aan te leveren.

5.2 De Wederpartij is verplicht om de toestemmingsverklaring/deelnemersbevestiging te accepteren en het intakeformulier in te vullen, voorafgaand
aan de cursus of training. Indien de Wederpartij dit nalaat, is het de Wederpartij niet toegestaan om deel te nemen.

5.3 Wanneer de Wederpartij een Bedrijf is, dan is het de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om de deelnemers tijdig te informeren over de training, de doelstellingen en bijbehorende risico’s. De Wederpartij dient zorg te dragen voor de ondertekening van de toestemmingsverklaring/deelnemersbevestiging en het intakeformulier door de deelnemer(-s).

5.4 Wanneer de Wederpartij een Bedrijf is, dan is de Wederpartij verplicht om een passende locatie te zoeken in geval van slechte weersomstandigheden. Deze bepaling is slechts van toepassing indien de training niet op het hoofdkantoor van Mind5 Training B.V. plaatsvindt.

5.5 Mind5 Training B.V. zal duidelijke aanwijzingen geven op het gebied van veiligheid voorafgaand aan en tijdens de training. De Wederpartij is verplicht om deze veiligheidsinstructies op te volgen.

Artikel 6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.2 Indien tussen de dag van het sluiten van de Overeenkomst en de levering, de (kost)prijs voor het geven van een training hoger is als gevolg van reguleringen, inflatie of prijswijzigingen door derde Partijen waar Mind5 Training B.V. mee werkt, dan is Mind5 Training B.V. gerechtigd om de prijs te wijzigen en de kosten door te berekenen aan de Wederpartij. De Wederpartij heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen. Deze paragraaf (6.2) is niet geldig indien de Wederpartij een natuurlijk persoon betreft.

6.3 Betaling geschiedt via iDeal of creditcard betaling (Consument) of door bank transfer naar de bankrekening van Mind5 Training B.V. (bedrijven). Mind5 Training B.V. is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te eisen van de Wederpartij.

6.4 Indien de Wederpartij een Bedrijf is, dan moet betaling per bank transfer voldaan worden binnen 14 dagen na datering van de factuur, tenzij door Mind5 Training B.V. anders is bepaald. Indien de Wederpartij geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het bedrag op de factuur binnen de betalingstermijn, dan wordt geacht dat de Wederpartij akkoord gaat met de factuur.

6.5 Aan het einde van de betalingstermijn zoals vermeld in paragraaf 4, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, is de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als over een gehele maand onverminderd verdere rechten van Mind5 Training B.V..

6.6 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Mind5 Training B.V., bij Bedrijven en als de Consument handelt in de hoedanigheid van beroep of Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente op grond van art. 6:119 BW. Ook eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de Wederpartij.

6.7 Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats tot mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 7. Annulering en wijziging data; Voorwaarden voor Consumenten

7.1 De Wederpartij (Consument) kan de Overeenkomst voor trainingen anders dan de online trainingen binnen 14 kalenderdagen na de dag van het aan gaan van de Overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (‘herroepingsrecht’). Hij doet dit door een bericht per e-mail of post binnen voornoemde 14 dagen aan Mind5 Training B.V. te verzenden.

7.2 Voor de online trainingen heeft de Wederpartij (Consument) geen herroepingsrecht indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

7.3 De Wederpartij (Consument) kan de Overeenkomst voor coaching(-sessies) niet binnen 14 kalenderdagen na de dag van het aan gaan van de Overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden indien de overeengekomen coaching(-sessies) hebben plaatsgevonden en de coaching(-sessies) zijn begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Wederpartij en de Wederpartij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Mind5 Training B.V. de Overeenkomst is nagekomen.

7.4 De Wederpartij (Consument) mag twee keer de Trainingsdatum anders dan coaching wijzigen vanwege verwondingen, blessures of persoonlijke omstandigheden. De Wederpartij (Consument) zal Mind5 Training B.V. dienovereenkomstig informeren. Mind5 Training B.V. kan niet garanderen dat er voldoende plaats is bij de gewenste nieuwe training / Trainingsdatums.

7.5 De Wederpartij (Consument) mag één keer een afgesproken tijdstip voor coachingsessie tot uiterlijk 12 uur van tevoren afzeggen en een ander tijdstip afspreken en één keer tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip met het afspreken van een ander tijdstip zonder dat daar extra kosten voor in rekening worden gebracht. Wordt er vaker afgezegd of niet binnen de hiervoor genoemde uren, dan wordt de tijd van de afgezegde coachingsessie beschouwd en behandeld alsof die heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Annulering; Voorwaarden voor Bedrijven

8.1 Een Bedrijf kan de Overeenkomst tot uiterlijk 2 dagen voor de (eerste) Trainingsdatum annuleren. Als het Bedrijf de Overeenkomst annuleert, zijn
de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

– Bij annulering na 14 dagen voor aanvang van de training is 35% van de totale betaling verschuldigd.
– Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de training is 50% van de totale betaling verschuldigd.
– Bij annulering tussen 6 en 3 dagen voor aanvang van de training is 75% van de totale betaling verschuldigd.
– Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de training is 100% van de totale betaling verschuldigd.

8.2 Het Bedrijf is volledig verantwoordelijk voor de aanwezigheid van haar deelnemers. Het Bedrijf heeft geen recht op enige korting als minder deelnemers zullen deelnemen dan is afgesproken in de Overeenkomst, tenzij de Mind5 Training B.V. schriftelijk akkoord gaat met een dergelijke korting.

Artikel 9. Overmacht en ontbinding

9.1 Onder overmacht wordt, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder andere verstaan alle van buiten komende omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop een Partij geen invloed kan uitoefenen. Hieronder wordt onder andere begrepen ziekte van de trainers en/of medewerkers van Mind5 Training B.V., slechte weer- en verkeersomstandigheden, terroristische dreiging en/of maatregelen vanwege het dreigingsniveau.

9.2 Indien Mind5 Training B.V. vanwege overmacht haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet kan nakomen is Mind5 Training B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor een redelijke periode zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade en zonder dat de wederpartij de Overeenkomst kan ontbinden. Partijen streven er naar in overleg tot een vervangende Trainingsdatum en/of locatie te komen.

9.3 Indien de training van een Wederpartij (Consument) op de Trainingsdatum vanwege overmacht aan de zijde van Mind5 Training B.V. niet door gaat, is hij gerechtigd aan de training deel te nemen op een andere Trainingsdatum. Indien het voor hem niet mogelijk blijkt om op een andere Trainingsdatum van Mind5 Training B.V. deel te nemen, dan geldt dat de Wederpartij (Consument) de Overeenkomst met Mind5 Training B.V. gedeeltelijk kan ontbinden.

9.4 Indien een training voor een Wederpartij (Bedrijf) vanwege overmacht aan de zijde van één van beide Partijen niet door kan gaan op de overeengekomen Trainingsdatum en het voor en het voor de Wederpartij niet mogelijk of vanwege haar moverende en redelijke omstandigheden niet mogelijk of niet wenselijk is om een vervangende Trainingsdatum af te spreken met Mind5 Training B.V., is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst met Mind5 Training B.V. te ontbinden. De door Mind5 Training B.V. redelijkerwijze voor de training gemaakte kosten dienen door de Wederpartij aan Mind5 Training B.V. vergoed te worden.

9.5 Indien Mind5 Training B.V. reeds aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan wanneer overmacht optreedt, dient de Wederpartij haar daar tegenoverstaande en ermee samenhangende verplichtingen na te komen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Mind5 Training B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid anders dan de overeengekomen aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel.

10.2 In weerwil van paragraaf 1, is Mind5 Training B.V. slechts aansprakelijk voor directe schade als dit het gevolg is van contractbreuk in de uitvoering van de Overeenkomst door Mind5 Training B.V. Mind5 Training B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door Bedrijfsstagnatie, verlies veroorzaakt door persoonlijk, geestelijk of lichamelijk letsel of gesteldheid en/of team verstoring of interne conflicten of handelen of nalaten verband houdend met of als gevolg van een training.

10.3 Mind5 Training B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan kleding of andere persoonlijke bezittingen van de Wederpartij, daaronder begrepen telefoons, laptops etc.'

10.4 Mind5 Training B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een inbreuk op de gegevensbeveiliging of ander verlies van gegevens.

10.5. Indien Mind5 Training B.V. aansprakelijk is voor de schade van de Wederpartij, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag betaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering maatschappij. In het geval dat de verzekeringsmaatschappij niet betaalt of de schade niet door de onderneming wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

10.6 Mind5 Training B.V. hoeft geen schadevergoeding te betalen in geval van overmacht.

10.7 De Wederpartij vrijwaart Mind5 Training B.V. voor schade aan materiaal gebruikt door Mind5 Training B.V. in de training en / of persoonlijk letsel, indien deze schade wordt veroorzaakt door opzet, opzettelijke roekeloosheid of indien de Wederpartij handelt in strijd met de instructies gegeven door Mind5 Training B.V. De Wederpartij vrijwaart verder Mind5 Training B.V. voor schade aan overige bezittingen van Mind5 Training B.V..

10.8 De Wederpartij vrijwaart Mind5 Training B.V. voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden daaronder begrepen de deelnemers van de Wederpartij, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst.

10.9 De Wederpartij is verplicht om alle nodige maatregelen te treffen om schade te voorkomen of te beperken, waaronder de instructies opvolgen van Mind5 Training B.V. tijdens de cursussen.

10.10 De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in dit artikel zijn niet van toepassing als de schade wordt veroorzaakt door opzet en / of grove schuld van de Mind5 Training B.V..

Artikel 11. Geheimhouding en intellectuele eigendom

11.1 Beide Partijen en de medewerkers van een Partij zijnde een Bedrijf die deelnemen aan een training zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

11.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mind5 Training B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Mind5 Training B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mind5 Training B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Deze vertrouwelijkheidsclausule is ook niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die zou zijn gepubliceerd ongeacht de contractbreuk.

11.3 In het geval van een schending van deze vertrouwelijkheidsclausule, is de Wederpartij zonder enige tussenkomst van een rechter en zonder ingebrekestelling een direct opeisbare boete van EUR 50.000 aan Mind5 Training B.V. verschuldigd voor elk individueel geval van contractbreuk. Betaling van een contractuele boete heeft geen invloed op het recht van Mind5 Training B.V. om schadevergoeding te eisen.

11.4 Op de inhoud van de trainingen, in de ruimste zin des woords, en op de Mind5 Training B.V. M.E.T.H.O.D. heeft Mind5 Training B.V. auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten De exclusieve rechten voor openbaarmaking en verveelvuldiging liggen bij Mind5 Training B.V..

11.5 Voor iedere schending van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of bij niet overeengekomen gebruik door de Wederpartij of door de medewerkers van een Wederpartij waarvoor de Wederpartij de Overeenkomst is aangegaan, is de Wederpartij zonder enige tussenkomst van een rechter en zonder ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- verschuldigd aan Mind5 Training B.V. onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding en onverminderd andere (wettelijke) rechten van Mind5 Training B.V..

11.6 Een (opzettelijke) auteursrechtinbreuk is strafbaar op grond van de wet. Bij een (opzettelijke) auteursrechtinbreuk houdt Mind5 Training B.V., ongeacht het al dan niet verschuldigd zijn van een boete of schadevergoeding en onverminderd andere (wettelijke) rechten van Mind5 Training B.V., het recht voor om aangifte te doen wegens (opzettelijke) auteursrechtinbreuk.

Artikel 12. Beëindiging Overeenkomst

12.1 Mind5 Training B.V. kan de Overeenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:

a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de Wederpartij;
b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de Wederpartij;
c. liquidatie van de Wederpartij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de Wederpartij; of
d. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de Wederpartij.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Mind5 Training B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

13.2 Alle gegevens met betrekking tot de (mentale) gezondheid van de Deelnemer zijn noodzakelijk om de best mogelijke training te bieden en om de gezondheid en veiligheid van de Deelnemers te verzekeren. De Wederpartij geeft uitdrukkelijk toestemming via de Toestemmingsverklaring en de vragenlijst die vooraf aan de Deelnemer wordt verstrekt.

13.3 De methode en doeleinden van de verwerking van de gegevens worden vermeld in de Privacyverklaring, die op de Websites wordt gepubliceerd. Mind5 Training B.V. zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen.

Artikel 14. Klachten

14.1 Indien de Wederpartij klachten heeft met betrekking tot de diensten of de factuur van Mind5 Training B.V., dient de Wederpartij een dergelijke klacht schriftelijk in te dienen, uiterlijk binnen 5 dagen na de ontdekking van de klacht respectievelijk na de factuurdatum.

14.2 Mind5 Training B.V. zal deze klacht onderzoeken en de Wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht op de hoogte stellen van de status van zijn klacht. Als Mind5 Training B.V. de klacht als gegrond beoordeeld, kan de Mind5 Training B.V. kiezen hoe de compensatie zal plaats vinden, d.w.z. (gedeeltelijke) vergoeding, vervangende training, etc.

14.3 Ook als de Wederpartij tijdig een klacht indient, blijft zijn betalingsverplichting gelden, tenzij de Wederpartij een Consument is.

Artikel 15. Overig

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard, vernietigd wordt of buiten toepassing wordt gelaten, zullen de Partijen overleggen om overeenstemming te bereiken over nieuwe juridisch aanvaardbare bepalingen om de ongeldige bepalingen te vervangen, en daarbij zo min mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen te wijzigen.

15.2 Als er onzekerheid bestaat met betrekking tot de interpretatie van een of meer bepalingen van de Voorwaarden, of als er zich een situatie tussen Partijen voordoet die niet wordt geregeld door de Voorwaarden, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van de Voorwaarden.

Artikel 16. Geschilbeslechting

16.1 Indien het bij een geschil door Mind5 Training B.V. noodzakelijk geacht wordt om overeenstemming te bereiken tussen beide Partijen, heeft Mind5 Training B.V. het recht om derde Partijen in te schakelen. Dit is ter beslissing van Mind5 Training B.V. De kosten van voornoemde derde Partij zijn voor de Wederpartij.

16.2 Op alle Overeenkomsten, deze Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, is in alle opzichten Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

16.3 Indien u een Consument bent die zijn vaste woon- of verblijfplaats in de EU heeft, geniet u naast bescherming van Nederlands recht bescherming van dwingende bepalingen van uw land van verblijf.

16.4 Alle geschillen tussen Mind5 Training B.V. en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Voorwaarden, dan wel van Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van de plaats waar Mind5 Training B.V. haar zetel heeft.

16.5 Indien u een Consument bent die zijn vaste woon- of verblijfplaats in de EU heeft, is de rechtbank van de plaats waar Mind5 Training B.V. haar zetel heeft niet exclusief bevoegd. U kunt vorderingen in verband met deze Voorwaarden die voortvloeien uit Consumentenbeschermende normen, ter keuze indienen bij de rechtbank van de plaats waar Mind5 Training B.V. haar zetel heeft of in de EU-lidstaat waar u woont.


Versie april 2019