Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities

1.1 Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

1.2 Wederpartij: de partij die deze overeenkomst aangaat.
De Wederpartij kan zowel een consument als bedrijf zijn.

1.3 Bedrijf: het bedrijf dat de overeenkomst aangaat met als doel natuurlijke personen deel te laten nemen aan de trainingen van Mind5™ Training.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon die de overeenkomst aangaat met als doel deel te nemen aan de trainingen van Mind5™ Training.

1.5 Mind5™ Training: Mevrouw. R.B. Luijt, opererend onder de naam Mind5™ Training, gevestigd in (5215 MK) Den Bosch, Het Sterrenbeeld 25, onder Kamer van Koophandelnummer: 63942658l, een bedrijf dat fysieke en mentale training geeft op het gebied van persoonlijk leiderschap.

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mind5™ Training en de Wederpartij, aangaande de trainingen en diensten van Mind5™ Training, inclusief elke correspondentie waarin beide partijen in overeenstemming afwijken van de Algemene Voorwaarden.

1.7 Trainingsdatum: de datum waarop de training, work out of workshop van Mind5™ Training wordt gegeven.

1.8 Partijen: Mind5™ Training en de Wederpartij.

1.9 Schrijven: via post of e-mail.

1.10 Websites: https://www.mind5training.com en https://www.mind5training.nl, de websites van Mind5™ Training.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is ongeldig, tenzij schriftelijk bevestigd door Mind5™ Training.

2.2 Alle afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn alleen geldig, indien schriftelijk overeengekomen.

2.3 Mind5™ Training is niet gebonden aan voorwaarden, indien de partij op redelijkerwijze kon vermoeden dat deze gedeeltelijk of in zijn geheel een fout of vergissing bevat.

2.4 Indien er onduidelijkheid ontstaat over de interpretatie van één of meer paragrafen van de algemene voorwaarden, wordt verwezen naar de correspondentie tussen beide partijen. In geval van discrepantie tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst, geldt de overeenkomst als eerst.

2.5 Wanneer Mind5™ Training zich niet strikt houdt aan de bepalingen in de algemene voorwaarden, geldt niet dat de bepalingen in de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of Mind5™ Training op enige wijze zich in de toekomst wel op strikte wijze de bepalingen in de algemene voorwaarden hanteert.

2.6 Mind5™ Training is ten alle tijden gerechtigd om de algemene voorwaarden aan te passen. Deze aanpassingen treden in werking binnen redelijke termijn, nadat ze bekend zijn gemaakt.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offerte van Mind5™ Training zijn informeel, tenzij ze een voorzien zijn van een geldigheidstermijn, waarbinnen de offerte geldig is. Wanneer een aanbod informeel is, heeft Mind5™ Training het recht om binnen vijf dagen na acceptatie het aanbod in te trekken.

3.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere kosten, zoals reiskosten, verzendingen, administratie kosten en rekeningen van Wederpartijen, tenzij anders bepaald. Indien de Wederpartij een natuurlijke persoon is, dan gelden de prijzen inclusief BTW.

3.3 Wanneer de offerte gebaseerd is op informatie die door de Wederpartij is verstrekt en deze informatie blijkt foutief of incorrect te zijn, dan is Mind5™ Training te allen tijde gerechtigd om de prijs te wijzigen.

3.4 Offertes en prijzen gelden niet automatisch bij terugkerende aankopen.

Artikel 4. Conclusie

4.1 Indien de Wederpartij een bedrijf is, dan is de overeenkomst definitief op het moment dat de Wederpartij de offerte (digitaal) heeft ondertekend.

4.2 Indien de Wederpartij een consument betreft, dan is de overeenkomst geldig wanneer de Wederpartij betaald heeft via het online booking system van Mollie Payments op de Websites en na betaling via iDeal / of bank transfer. Deelname is alleen gegarandeerd wanneer de betaling is voldaan.

4.3 Mind5™ Training is alleen gebonden aan mondelinge overeenkomsten, nadat Mind5™ Training deze schriftelijk bevestigd heeft aan de Wederpartij.

Artikel 5. Rechten en plichten Mind5™ Training

5.1 Indien het noodzakelijk geacht wordt om overeenstemming te bereiken tussen beide partijen, heeft Mind5™ Training het recht om derde partijen in te schakelen. Dit is ter overweging van Mind5™ Training.

Artikel 6. Verplichtingen van de Wederpartij

6.1 De Wederpartij is verplicht om alle benodigde gegevens, zoals gevraagd door Mind5™ Training, tijdig en correct aan te leveren.

6.2 De Wederpartij is verplicht om de toestemmingsverklaring/deelnemersbevestiging te accepteren en het intakeformulier in te vullen, voorafgaand aan de cursus of training. Indien de Wederpartij dit nalaat, dan is het de Wederpartij niet toegestaan om deel te nemen.

6.3 Wanneer de Wederpartij een bedrijf is, dan is het de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om de deelnemers tijdig te informeren over de training, de doelstellingen en bijbehorende risico’s. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de ondertekening van de toestemmingsverklaring/deelnemersbevestiging en het intakeformulier.

6.4 Wanneer de Wederpartij een bedrijf is, dan is de Wederpartij verplicht om een passende locatie te zoeken in geval van slechte weersomstandigheden. Deze bepaling is alleen van toepassing indien de training niet op het hoofdkantoor van Mind5™ Training plaatsvindt.

6.5 Mind5™ Training zal duidelijke aanwijzingen geven op het gebied van veiligheid, voorafgaand aan de training. De Wederpartij is verplicht om deze veiligheidsinstructies op te volgen.

Artikel 7. Prijs en betalingsvoorwaarden

7.1 Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

7.2 Indien tussen de dag van het sluiten van de overeenkomst en de levering, de (kost)prijs voor het geven van een training hoger is als gevolg van reguleringen, inflatie of prijswijzigingen door derde partijen, waar Mind5™ Training meewerkt, dan is Mind5™ Training gerechtigd om de prijs te wijzigen en de kosten door te berekenen aan de derde partij. De Wederpartij heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen. Deze paragraaf is niet geldig indien de Wederpartij een natuurlijk persoon betreft.

7.3 Betaling geschiedt via iDeal (consument), door bank transfer naar de bankrekening van Mind5™ Training (bedrijven). Mind5™ Training is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te eisen van de Wederpartij.

7.4 Indien de Wederpartij een bedrijf betreft, dan moet betaling per bank transfer voldaan worden binnen 14 dagen na datering van de factuur, tenzij anders bepaald. Indien de Wederpartij geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het bedrag op de factuur binnen de betalingstermijn, dan wordt geacht dat de Wederpartij akkoord gaat met de factuur.

7.5 Aan het einde van de betalingstermijn zoals vermeld in Paragraaf 5 is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Consument is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand onverminderd verdere rechten van 
Mind5™ Training.

7.6 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Mind5™ Training, voor zover de Consument handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom vermeerderd met de wettelijke op grond van art.6:119 BW. Ook Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

7.7 Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 8. Annulering voorwaarden voor Consumenten

8.1 Annulering van de opdracht is alleen mogelijk binnen 14 dagen, indien de training nog niet heeft plaatsgevonden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop de Consument de overeenkomst is aangegaan (online in dienst nemen). Mind5™ Training vergoedt de betaling zo snel mogelijk.

8.2 Het herroepingsrecht zoals vermeld in lid 1 is uitgesloten als de training heeft plaatsgevonden op een dag voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Consument doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot annulering door het volgen van de training.

8.3 Bij Annulering van de Opdracht door de Consument na het verstrijken van de herroepingstermijn zijn de onderstaande bepalingen van toepassing:
– Bij annulering na de herroepingstermijn voor aanvang van de training wordt 90% van de prijs vergoed door Mind5™ Training;
training shall reimburse 90 % of the total payment;
– Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de training wordt 75% van de prijs vergoed door Mind5™ Training.
– Bij annulering tussen 6 en 25 uur voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs vergoed door Mind5™ Training.
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de training, vergoedt Mind5™ Training niet.

8.4 Geen terugbetaling zal plaatsvinden in de volgende gevallen:
– indien de partijen het eens zijn over een alternatieve opleidingsdatum; of,
– als de Consument vervanging heeft gevonden.

8.5 De consument mag twee keer de trainingsdatum wijzigen vanwege verwondingen of persoonlijke omstandigheden. De consument zal de Mind5™ Training dienovereenkomstig informeren. Mind5™ Training kan niet garanderen dat er voldoende plaats is bij de gewenste nieuwe training / trainingsdatums.

Artikel 9. Annulering voorwaarden voor Bedrijven

9.1 Als het bedrijf de overeenkomst annuleert, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
– Bij annulering na 14 dagen voor aanvang van de training is 35% van de totale betaling verschuldigd.
– Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de training is 50% van de totale betaling verschuldigd.
– Bij annulering tussen 6 en 3 dagen voor aanvang van de training is 75% van de totale betaling verschuldigd.
– Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de training is 100% van de totale betaling verschuldigd.

9.2 Het bedrijf is volledig verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de deelnemers. Het Bedrijf heeft geen recht op enige korting als minder Deelnemers zullen deelnemen dan is afgesproken in de Overeenkomst, tenzij de Mind5™ Training schriftelijk akkoord gaat met een dergelijke korting.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Mind5™ Training of de Wederpartij vanwege een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet kan nakomen, is Mind5™ Training gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten voor een redelijke periode zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

10.2 In de Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mind5™ Training geen invloed kan uitoefenen en waardoor Mind5™ Training niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder andere begrepen ziekte van de werknemers van Mind5™ Training, slechte weersomstandigheden.

10.3 Indien Mind5™ Training reeds aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan wanneer overmacht optreedt, zal de Wederpartij tot dat moment haar verplichtingen moeten nakomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Mind5™ Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dan de overeengekomen aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel.

11.2 In weerwil van Paragraaf 1, Mind5™ Training is slechts aansprakelijk voor directe schade als dit het gevolg is van contractbreuk in de uitvoering van de Overeenkomst door Mind5™ Training. Mind5™ Training is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verlies veroorzaakt door persoonlijk, geestelijk of lichamelijk letsel en / of team verstoring of interne conflicten.

11.3 Mind5™ Training is niet aansprakelijk voor schade aan kleding of andere persoonlijke bezittingen van de Wederpartij, daaronder begrepen telefoons, laptops etc.

11.4 Mind5™ Training is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een inbreuk op de gegevensbeveiliging of ander verlies van gegevens.

11.5. Indien Mind5™ Training aansprakelijk is voor de schade van de Wederpartij, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag betaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering maatschappij. In het geval dat de verzekeringsmaatschappij niet betaalt of de schade niet door de onderneming wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

11.6 Mind5™ Training hoeft geen schadevergoeding te betalen in geval van overmacht.

11.7 De Wederpartij vrijwaart Mind5™ Training voor schade aan materiaal gebruikt door Mind5™ Training in de training en / of persoonlijk letsel, indien deze schade wordt veroorzaakt door opzet, opzettelijke roekeloosheid of indien de Wederpartij handelt in strijd met de instructies gegeven door Mind5™ Training. De Wederpartij vrijwaart verder Mind5™ Training voor schade aan overige bezittingen van Mind5™ Training.

11.8 De Wederpartij vrijwaart Mind5™ Training voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden daaronder begrepen de deelnemers van de Wederpartij, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst.

11.9 De Wederpartij is verplicht om alle nodige maatregelen te treffen om schade te voorkomen of te beperken, waaronder de instructies opvolgen van Mind5™ Training tijdens de cursussen.

11.10 De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in dit artikel zijn niet van toepassing als de schade wordt veroorzaakt door opzet en / of grove schuld van de Mind5™ Training.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mind5™ Training gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Mind5™ Training zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mind5™ Training niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Deze vertrouwelijkheidsclausule is ook niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die zou zijn gepubliceerd, ongeacht de contractbreuk.

12.3 In het geval van een schending van deze vertrouwelijkheidsclausule, heeft Mind5™ Training het recht, zonder enige tussenkomst van de rechter en zonder ingebrekestelling, de Wederpartij te verzoeken een direct opeisbare van EUR 50.000 te betalen, – voor elk individueel geval van contractbreuk. Betaling van een contractuele boete heeft geen invloed op het recht van Mind5™ Training om schadevergoeding te eisen.

Artikel 13. Beëindiging overeenkomst

Mind5™ Training kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de Wederpartij;
b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de Wederpartij;
c. liquidatie van de Wederpartij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de Wederpartij; of
d. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de Wederpartij.

Artikel 14. persoonsgegevens

14.1 Mind5™ Training verwerkt persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

14.2 Alle gegevens met betrekking tot de (mentale) gezondheid van de Deelnemer zijn noodzakelijk om de best mogelijke training te bieden en om de gezondheid en veiligheid van de Deelnemers te verzekeren. De Wederpartij geeft uitdrukkelijk toestemming via de Toestemmingsverklaring en de vragenlijst die vooraf aan de Deelnemer wordt verstrekt.

14.3 De methode en doeleinden van de verwerking van de gegevens worden vermeld in de Privacyverklaring, die op de Websites wordt gepubliceerd. Mind5™ Training zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen.

Artikel 15. Klachten

15.1 Indien de Wederpartij klachten heeft met betrekking tot de diensten of de factuur van Mind5™ Training, dient de Wederpartij een dergelijke klacht schriftelijk in te dienen, uiterlijk binnen 5 dagen na de ontdekking van de klacht /na de factuurdatum.

15.2 Mind5™ Training zal deze klacht onderzoeken en de Wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht op de hoogte stellen van de status van zijn klacht. Als een klacht geldig is, kan de Mind5™ Training kiezen hoe de compensatie zal plaats vinden, d.w.z. (gedeeltelijke) vergoeding, vervangende training, etc.

15.3 Ook als de Wederpartij tijdig een klacht indient, blijft zijn betalingsverplichting gelden, tenzij de Wederpartij een Consument is.

Artikel 16. Overig

16.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de Partijen overleggen om overeenstemming te bereiken over nieuwe juridisch aanvaardbare bepalingen om de ongeldige bepalingen te vervangen, zonder zo min mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen te wijzigen.

16.2 Als er onzekerheid bestaat met strekking tot de interpretatie van een of meer bepalingen van de Voorwaarden, of als er zich een situatie tussen Partijen voordoet die niet wordt geregeld door de Voorwaarden, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van de Voorwaarden.

16.3 Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen Mind5™ Training en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank van de plaats waar Mind5™ Training zijn zetel heeft.

Versie mei 2018